શ્રી ભરતકુમાર દિનુભાઈ અમીન
શ્રી ભરતકુમાર દિનુભાઈ અમીન
પ્રમુખ
શ્રી ઈશ્વરભાઈ મોતીભાઈ પટેલ
શ્રી ઈશ્વરભાઈ મોતીભાઈ પટેલ
ઉપપ્રમુખ
શ્રી આલોક શૈલેષભાઈ મહેતા
શ્રી આલોક શૈલેષભાઈ મહેતા
માનદ્ મંત્રી
શ્રી દિનેશભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ
શ્રી દિનેશભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ
કમિટી સભ્ય
શ્રી એનીસ પરેશભાઈ રંગરેજ
શ્રી એનીસ પરેશભાઈ રંગરેજ
કમિટી સભ્ય
સની ફૂદનાવાલા
સની ફૂદનાવાલા
કમિટી સભ્ય

કાનુની સલાહકાર

(૧) શ્રી પ્રણવભાઈ કાગળવાલા (સુરત)

(૨) શ્રી કીરીટભાઈ સી. પાનવાલા (સુરત)

(૩) શ્રી રવીન્દ્રભાઈ આર. શાહ (અમદાવાદ)

આંતરીક ઓડિટર

શ્રી સી. એસ. જરીવાલા

ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ

મેનેજર

શ્રી હિમ્મતસિંહ પરમાર