લોનના વ્યાજના દર

 

 

 

 

અનુ નં.

 

લોનનો પ્રકાર

વ્યાજનો દર

હપ્તા

લોનની મર્યાદા

 

મિલકત લોન

૯ %

૬૦ થી ૧૨૦

૫૦,૦૦,૦૦૦/-

વાહન લોન – ફોર વ્હીલ

ટુ અને થ્રી વ્હીલર

 

%

૧૦ %

 

૮૪

૫૬

 

૨૫,૦૦,૦૦૦/-

કે.વી.પી. / એન.એસ.સી. લોન

ફીક્સ ડિપોઝિટની સામે

%

૨% વધુ

૯૦ % મુળ કિંમતના

અનાજ

૧૧ %

૧૧

૨૦,૦૦૦/-

કન્ઝ્યુમર લોન
: કોમ્પ્યુટર, ફ્રિઝ, ટીવી, ફર્નીચર વગેરે.

૧૧ %

૫૬

૧,૫0,૦૦૦/-

કેશ લોન : જાત જામીન

રૂ.0,000/- સુધી

રૂ.0,00/-થી
રૂ
.,૦૦,000/-

 

૧૨ %

૧૪ %

૫૬

૨,૦૦,૦૦૦/-

એજ્યુકેશન લોન (પિતા વાઇસ) :

ધો. થી : રૂ.૫૦,000/-

ધો. થી ૧૨ : રૂ.૧,૦૦,000/-

ધો. ૧૨ થી ઉપર કોલેજ & ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે : રૂ.૨,૦૦,000/-

કૉલેજ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ ભારતમાં કે વિદેશમાં 
ગમે ત્યાં શિક્ષણ (EPL લોન)

 

૯ %

૧૦ %

૧૦ %

૮.૫૦%

૫૬

 

 

૧૨૦

૨,૦૦,૦૦૦/- સુધી

 

 

૫૦,૦૦,૦૦૦/- સુધી

મેડિકલ લોન : જનરલ

ચોક્કસ પ્રકારના રોગો માટે

૧૦ %

૯ %

૫૬

૨,૦૦,૦૦૦/-

૨,૦૦,૦૦૦/-

મેડિકલ લોન : (તબીબી સહાય)

ચોક્કસ પ્રકારના રોગો માટે

૦ %

૦ %

૫૬

૧૫,૦૦૦/-

૨૫,૦૦૦/-

૧0

શૈક્ષણીક લોન 

સભાસદોના સંતાનોના શિક્ષણ માટે

૮.૫%

 ૧૨૦

૫૦,૦૦,૦૦૦/-

૧૧

મિલકત મોર્ગેજ સામે

અન્ય હેતુ માટે

૯%

 ૧૨૦

૫૦,૦૦,૦૦૦/-

૧૨

કાર લોન

કાર-વાહન ખરીદવા માટે

૯%

૮૪

૫૦,૦૦,૦૦૦/-